Тел: +359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

Труд и работна заплата

Администрирането на работните заплати е деликатен процес, който изисква конфиденциалност и внимание. Ние предлагаме на нашите клиенти цялостно обслужване на труда и работните заплати. Това включва изготвяне и обработка на всички документи свързани с полагането на труд от служителите, социалното и здравното осигуряване. Представителство и защита пред Инспекцията по труда и другите контролни органи при възникнали проверки.


Предоставяме консултации за трудово-правни казуси. Работим в тясна връзка с правния екип за бързото и безпроблемно разрешаване на трудови спорове.


За да сте защитени при проверка от контролните държавни органи и при спорове с Вашите служители ние предлагаме:

 • Изготвяне на всички видове трудови, граждански и управленски договори;
 • Регистрация на сключените и прекратени договори в НАП;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6 за отчитане на дължимите и платени осигуровки и данъци;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Регистрация в Инспекцията по труда;
 • Изготвяне на всички видове документи необходими съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Съдействие за сключване на договор със Служба по трудова медицина;
 • Защита при проверка от органите на Инспекцията по труда;
 • Всички видове консултации във връзка с прилагането на трудовото и осигурителното законодателство.