Тел: +359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

Счетоводство

КК Такслекс предоставя на своите клиенти пълен набор от счетоводни услуги. Това включва обрарботката на първичните счетоводни документи, поддържане на необходимите регистри, изготвяне на междинни и годишни финансови отчети, изготвяне и подаване на всички видове декларации и различни видове справки за нуждите на ръководството на предприятието. Представителство и контакти с данъчните служби и национална агенция по приходите. Прилагаме индивидуален подход в организирането и оптимизирането на финансово-счетовдните процеси на клиентите.


Нашите услуги включват:

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти;
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации;
 • Междинно счетоводно приключване, изготвяне на междинни счетоводни отчети;
 • Всички видове регистрации – по ЗДДС; по Закона за защита на личните данни; в БНБ и всички други регистрации в зависимост от конкретната дейност;
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство;
 • Предоставяне на адрес за кореспонденция с НАП;
 • Изготвяне на справки за просрочени вземания и задължения.

Извън текущото счетоводно обслужване можем да бъдем полезни в още няколко важни направления. Изготвяме финансово-кредитни обосновки, прогнозни бюджети и бизнес планове.