Тел: +359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

Правни услуги

КК Такслекс предоставя на своите клиенти пълен пакет от правни услуги в областта на търговски сделки и договори, дружествено право, сливания и придобивания, несъстоятелност, административно право, трудово право, процесуално представителство.


За да избегнете проблеми със законодателството и контрагентите си ние осигуряваме:

 • Регистрация и преобразуване на търговски дружества;
 • Изготвяне на всички видове договори;
 • Участие и/или представителство при водене на преговори;
 • Съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски и трудови спорове;
 • Представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски, трудови и данъчни дела;
 • Обжалване на наказателни постановления за наложени глоби и имуществени санкции;
 • Правна помощ при данъчни ревизии и проверки;
 • Консултации при събиране на вземания от неизправни длъжници;
 • Консултации при защита от кредитори и обявяване на несъстоятелност;
 • Консултации по търговско, данъчно и административно право;
 • Консултации при продажба, вливане, сливане или разделяне на предприятия;
 • Консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и други активи;
 • Консултации на чужди граждани желаещи да развиват бизнес в България.