Тел: +359 2 964 15 35 E-mail: office@taxlexbg.com

Данъчни услуги

Високококвалифицираният екип от професионалисти предоставя консултации в областта на корпоративното данъчно облагане, закона за ДДС (данъчно облагане на доставки в страната и в чужбина), облагане на доходите на физическите лица; местни данъци и такси; облагане с окончателни данъци при плащания към чуждестранни физически и юридически лица; оценка на данъчни задължения, оптимизация при промяна на правна форма (сливания, придобивания и други управленски решения), планиране на доходи и печалби от местни и чуждестранни юридически и физически лица. Консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.


За да сте спокойни за данъците си, ние осигуряваме:

  • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони;
  • Данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества;
  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци;
  • Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади;
  • Обжалване на данъчни ревизионни актове;
  • Данъчна защита по време на данъчни ревизии и проверки;
  • Проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс;
  • Консултации по данъчни ефекти при международни операции и избягване на двойното данъчно облагане;
  • Обжалване на наказателни постановления за наложени имуществени санкции във връзка с нарушения на данъчното законодателство.